Politika BOZP

Norma ČSN EN ISO 45001:2018 pojednává o systému managementu BOZP tj. o managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náš přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází nejenom z požadavků legislativy, z řady norem o BOZP a zákazníků, ale hlavně osobního přístupu řídit podnik takovým způsobem, aby byla zajištěna maximální ochrana zdraví, bezpečnosti práce a technických zařízení.


Každoročně si stanovujeme cíle, které nám umožňují stále zlepšovat postupy a zároveň využívat invenci, zkušenosti a dovednosti našich lidí tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle, tedy maximální bezpečnosti práce a snížení rizikovosti a omezení pracovních úrazů.


 • PREVENCE BOZP, PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮM
  V pracovních procesech usilujeme o minimální negativní dopady rizikových činností na zdraví pracovníků, usilujeme o předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví. Zavazujeme se poskytovat potřebné zdroje na preventivní opatření k ochraně zdraví pracovníků a dle rozsahu a povahy prací minimalizovat rizika v oblasti BOZP.

 • BOZP, LEGISLATIVA A SYSTÉM ŘÍZENÍ
  Závazek dodržovat platnou legislativu a obecně platné požadavky považujeme za samozřejmou součást našeho podnikání. K tomu máme zaveden systém základních ustanovení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 45001:2018, které aplikujeme společně s řízením kvality a ochrany environmentu.

 • REALIZACE PROGRAMU BOZP
  Závazek prevence a neustálého zlepšování podmínek v oblasti BOZP se týká nejen naší společnosti, ale dbáme, aby byl přenášen i na činnosti našich dodavatelů. Program BOZP s cílovými hodnotami zaměřujeme na : - minimalizaci rizik daných a vyplývajících z charakteru prováděných prací - zlepšování efektivnosti a účinnosti zavedeného systému BOZP - vymezením odpovědností za BOZP a zajištění, aby aplikovatelné požadavky byly brány v úvahu při vytváření, uplatnění i udržení systému managementu BOZP.

 • ZÁSADY BOZP
  Budeme dbát, aby zásady BOZP byly srozumitelným způsobem dostupné zainteresovaným stranám s cílem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP.


V Berouně 1.1. 2020
Ing. Martin Dejdar – jednatel společnosti